اصطلاحات و کلمات قدیمی

 

یاگه

ظروف آشپزخانه

کماژدون

قابلمه

دار

داس

هچون

وسیله ای برای بوجاری

کل و تخته

وسیله ای برای درو گندم

رمنداژی

راهنمایی

پسا

دفعه ،نوبت

کولوندون

قفل درهای قدیمی

سووه

کوزه

ساله

سفال

مدوق

آشپزخانه و نانوایی های قدیمی خانگی، مطبخ

آچیچی

نی نی

کلمات بیشتر را شما برایمان ارسال کنید

 

/ 3 نظر / 190 بازدید
زهرا

سلام.بابا خیلی باحالین.... خخخخخخخخخیییییییییییییییلللللللللللللللللللللللیییییییییییییییییییی[لبخند][دست][قهقهه]

کورونی

تنور کیری گازی. جیک وناز آرچی عروسک لیوان اوخوری کمزه خربزه هندوانه هیندگنه خرما اورما مرغ کرک جوجه چوری بیل برد بیمارستان مریضخونه منتظر کلمات بعدی ما باشید...!؟

چوپان راستگو

مژمعه *کماژدن*دشت**افتو*مفتو*میلی*ناخنجی*هچن *هسم*کم *کدور*توه*سووال*هشه*درن*ووی**کیمی*دار*کل وتخته *گمبوچی*کلو*قوچن*چاه وچنبیل**دسک *وژری*ار(اسیاب)*داچی *نمرزن *دزار *چینه*بر*برگه*گنجه*پی*یابون*سورگه*اوسار *کله گی *میخ طوله*گل میخ *پالن *پالدن*تاب درکن *نخری*مگا*گا*کلار*توقلی*چپش*گیلیچار*اخوره*سنگو*شیشک*گندوش *دورش*ورکش*کوش*دول *اوگه*لته*چووه*جومرزی*توه*سیخ *سیخیچی*سه پایه*دیزی*کمچه*کدری*ژیری*نلبکی*داس****انگولی*شاس*لو*چش*تک*گرده*قام*زنی*کت*زوون*نا*دل*پیلو*گندی*تش*